O komentarjih

Komentarji vsebujejo mnenja bralcev in obiskovalcev, sicer pa imetnikov Facebook računov. Komentarji in odgovori avtorjev so posebej označeni. Možnost komentiranja na spletni strani je namenjena spodbujanju javne debate, izmenjavi mnenj in odzivom na prispevke.

Komentarji niso moderirani, a si pridržujemo pravico zavrniti objavo komentarjev ali delov komentarjev v primerih, ko so ti žaljivi, če spodbujajo kakršnokoli nestrpnost, so v nasprotju s predpisi v Republiki Sloveniji ali navajajo oziroma napotujejo na protipravna dejanja in ravnanja. Podjetje MP Produkcija lahko izbriše vsak komentar po lastni volji, tudi odloči o času in načinu objave posameznega komentarja.

Podjetje MP Produkcija ne odgovarja za objavljena mnenja in komentarje bralcev na spletni strani.